سامانه جامع ارزیابی و تشخیص دانش آموزان تلفیقی در مدارس عادی​

توجه به روند آموزش و پرورش دانش آموزان با نیازهای ویژه در کشورهای پیشرفته جهان به ویژه روش آموزش تلفیقی – فراگیر اثرات مثبت آن را در نزدیک کردن کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه به جامعه نشان می دهد.

در سالهای اخیر مدارس تا حد زیادی تغییر کرده اند .

یکی از تغییرات عمده ، تلفیق دانش آموزان با نیازهای ویژه در مدارس عادی است .

آموزش تلفیقی در بسیاری از مدارس آمری موفقیت آمیز بوده و مشاهده شده که دانش آموزان با نیازهای ویژه که در کنار سایر دانش آموزان در مدارس تحصیل می کنند.

محدوده گسترده تری از رفتارهای اجتماعی مناسب را کسب کرده اند، مهارتهای زبانی آنان افزایش یافته و در دستیابی به اهداف تحصیلی موفق شده اند .

تلفیق در مدارس عادی به آنان امکان می دهد تا به عنوان اعضای مهم و مؤثر جامعه و مدرسه در نظر گرفته شوند.

با توجه به این که در روش آموزش تلفیقی لازم است دانش آموزان با نیازهای ویژه خود را با شرایط مدرسه و کلاس هماهنگ نمایند ، بنابراین بخش عمده سازگاری و هماهنگی متوجه دانش آموز می شود که این امر مشکلات بسیاری را برای وی در بر خواهد داشت.

به منظور کاهش این مشکلات، از حدود ۳ دهه قبل رویکرد فراگیرسازی با هماهنگ شدن کلاس و مدرسه با نیازهای خاص و ویژگی های دانش آموزان با نیازهای ویژه مطرح شده و به سرعت گسترش یافته است.

رویکرد فراگیر سازی در راستای تکمیل فرایند تلفیق ، به منظور فراهم آوردن زمینه های مورد نیاز برای آموزش همه افراد صرف نظر از تفاوتهای فردی آنان ، مطرح شده است .

در این رویکرد ، بر ضرورت و فوریت آموزش همه کودکان ، جوانان و بزرگسالان در نظام آموزش عادی تأکید و نگرش های تبعیض آمیز نفی شده و بر تشکیل جوامعی دوستانه و فراگیر جهت دستیابی همه کودکان و جوانان به آموزشی مؤثر و مناسب پافشاری شده است .

این سامانه جهت شناسایی و ارزیابی مقدماتی دانش اموزانی که نیاز به خدماتی توانبخشی و آموزشی ویژه دارند طراحی شده است.

در این مرحله فقط ارزیابی های مقدماتی با تکمیل کاربرگ های تشخیصی انجام میشود و در مراحل بعد ارزیابی های تخصصی و تشخیصی را اداره آموزش و پرورش استثنایی استان انجام داده و در صورت تشخیص قطعی دانش اموز به عنوان دانش آموز تلفیقی در مدرسه ای که در حال حاظر درآن مشغول به تحصیل می باشد ثبت نام شده و از خدمات آموزشی و توانبخشی مورد نیاز استفاده خواهد کرد.

امید است مدیران محترم مدارس با ثبت دقیق مشخصات دانش آموزانی که نیاز به ارزیابی های تخصصی دارند در این سامانه، سهمی بزرگ و نقشی ارزشمند در راستای ایجاد نظام آموزش فراگیر و مطلوب،بسط و گسترش عدالت آموزشی برای همه دانش آموزان داشته باشند.

با تشکر مدیریت آموزش و پرورش استثنایی استان خراسان شمالی

 

 

ورود مدیران

پل های ارتباطی